Gdziekolwiek jesteś, spróbuj spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. Zatrzymaj się na chwilę i wsłuchaj się w tętno otaczającej cię przestrzeni. Innego ducha posiada bowiem las, łąka, kamienista dolina czy też nadmorska wydma. Dzięki temu, każde z tych miejsc ma odmienne, specyficzne tylko dla siebie oddziaływanie. Oddziaływanie, które zmienia się wraz z porą dnia, roku i pogodą. Myśli zawarte w tych zdaniach są bardzo ważne dla mojej pracy i twórczości. bez zrozumienia przestrzeni swobodna kreacja, tworzenie jest niemożliwe. Odnosi się to nie tylko do sfery materialnej, tego co możemy zobaczyć i dotknąć. Mam tu na myśli budynki, przyrodę, ludzi ale odnosi się również do sfery niematerialnej - faktów historycznych, aspektów kulturowych,legend oraz naszych emocji. Naszych emocji, które są wywołane przez nasz stosunek do danego miejsca i jego specyficznego oddziaływania na nas. Elementem ograniczającym proces twórczy, jest nie tylko nasza wyobrażnia i posiadane umiejętności techniczne lecz też pewnaświadomość okoliczności, w jakich podjęta jest praca. Świadomość ta , wypływająca m.in. z filozofii przyrody, obejmująca takie pojęcia jak przestrzenność, czasowość czy zmienność.
     Nigdy nie stram sie robić czegoś na siłę. Niejednokrotnie wracam w to samo miejsce tylko po to, by je lepiej zrozumieć, by je kontemplować. Z tego powodu moje artystyczne interwencje w przestrzeń, przyrodę, środowisko stają się jedynie delikatnym wtrąceniem. Wtrąceniem w subtelną strukturęprzyrody. Czasami moje kreacje wydają siękrzyczeć, ale jest to tylkop pierwsze wrażenie. zawsze są one wynikiem mojej refleksji, kontemplacji miejsca, posiadanej wiedzy i emocji.
   Land art jest dziedziną, która pozwala mi na twórczy, niczym nieskrępowany artystycznyodpoczynek. Jego wielowymiarowość pozwala pracować niemalże w każdym miejscu, okażdej porze dnia i roku. Może to być zarówno łąka, park, las, plaża czy też ulica, a materiałem  twórczym wszystko to, co jest w zasięgu ręki. Moja twórczość land art jest odzwierciedleniem moich prywatnych rozmów z miejscem, moich rozmów z tworzywem - materiałem do kreacji. Lubię tworzyćw nieznanym mi miejscu, nie wiedząc, czego mogę się spodziewać i jakie materiały będą do mojej dyspozycji. Wówczas mam do czynienia z najczystszą formą land art. Idealna sytuacja to - nowe miejsce, nowy, nieznany materiał, praca bez zadanego tematu, niczym niezakłócona kontemplacja miejsca pracy oraz zdolność interpretacjitrzech części składowych: artysty, przyrody i czasu.
   Land art nie jest dekoracją w przyrodzie wykonaną z gałęzi, liści czy kamieni. Land art jest czymś więcej. Jest to koncepcja przestrzeni, to koegzystencja
człowieka- artysty, przyrody i czasu.
   Land art jest tworzeniem dzieła sztuki z materiałów naturalnych. Land art oznacza tworzenie dzieła sztuki, tylko w tym miejscu, w tej chwili - czasie, przxy użyciu materiałów znajdujących się w otoczeniu. Celem procesu twórczego jest integracja pracy z krajobrazem. Oznacza to zintegrowanie obiektu optymalnie do krajobrazu, biorąc pod uwagę jego charakter oraz cechy środowiska. Praca nie powinna pozostawić żadnych śladów w przyrodzie- ma się rozkładać w sposób naturalny.
   Zatem ewolucja jest nieodłączną częścią pracy, do której artysta odwołuje się,odnosi swoje działania. Niezwykle istotnym aspektem każdej pracy jest sam proces twórczyh oraz zasada jedności miejsca i czasu. Staram się , by wszystkie moje "ingerencje" nie były sztucznie przyklejone do danego miejsca lecz aby były z nim zintegrowane oraz korespondowały z jego specyficznym i niepowtarzalnym charakterem. W ten sposób stają się one niejako jego integralną, zharmonizowaną częścią.
Obiekty te nie mogąbyć transportowane, ponieważ są one zintegrowane z miejscem nie tylko technicznie, ale również koncepcyjnie, gdyż są one jego integralną częścią. Rzeżby, obiekty, instalacje potrzebują miejsca, chcą miejsca, chcą przestrzeni. Land art, obiekt, sama rzeźba, tworzy tę przestrzeń oraz tworzy tożsamość i dzięki temu jest narzędziem do penetracji świata. Jest narzędziem do wyszukiwania i tworzenia tożsamości.


dwa zdj


  Wherever you go, wherever you are just try to have a look at everything from different, unspoiled perspective. Stop for a while, listen intently to the clatter of the surrounding world. Only then will you spot other spirit of the forest, the meadow, rocky valley or even coastal sand dunes. Thanks to it, each one of these places has different, specific and one of a kind influence on our existence an imagination. It changes together with the weather, time of a day, season or year. Try to see beyond your own concern. Just try to see that your own eyes.
 These sentences are very important to my work, and creativity. Without understanding of the space easy creation is impossible. This applies not only to the sphere material. I mean - visual, which we can see, as buildings, nature and people, but also the hidden topics, like historical and cultural facts, legends and our emotions. Our emotions, which are caused by intercourse with the place – particular site.
   I never try to do anyhing by force. Many times I go back to specific place in order to contemplate it. For this reason, my artistic intervention in the space, nature, environoment, are just a gentle inclusions. Inclusion under the gentle structure of the nature, delicate structure of environment. Sometimes my creations seem to be screaming, but it's only the first impression. It is always the result of my reflection, contemplation of place, knowledge and emotion. My land art works are a reflection of my private conversations with the place, my private conversations with material to creations.
   For me Land Art is not a decoration, is not a decoration in nature, not just a picture made of branches, leaves or stones added to the nature. Land art is something more. This is a concept of space, of coexistence of a man-artist and time. The man-artist with all his aspects- his fragile, knowledge, emotions etc. I like coming in unfamiliar place, without knowing what to expect and what materials will be at my disposal. And then, when I make a work of art, I have to deal with the purest form of land art. Ideal sytuation is - a clean place, a new material, an art work without topic, contemplation about a place of work and the ability of interpretation the coexistence of three part components : artist - nature – time.
   Land Art is created by the work of art from natural materials. Land Art means relation a work of art, than can only be at that place at the moment in time, using materials found in the surroundings. The aim of this creative processes is the integration between the work and the landscape. It means to integrate the object of art optimally into the landscape taking into consideration the character of the environoment. The work can't leave any trace in nature - it has to decay in a natural way. Some works of art are very ephemeral and they last only a few minutes, hours or days, while others are purposely exposed to the weather operation and they are subjected to slow, natural distortions over the time. Evolution is therefore an inseparable part of the work to which the artist refers to. These objects can't be transported because they are integrated with the place, not only technically but also conceptually and they become an integral part of it.
   The sculpture, objects and land art need a space, want to place, want to space. The thing is that sculpture and land art itself make this space. The sculpture creates identity and it's the instrument to penetrations of the world. It's the instrument to find and create identity.